Аристон атд 104 стиральная машина инструкция

Инструкция для Ariston ATD 104

background image

Návod k instalaci

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è

Consigli per lavare meglio

Ýòî âàæíî äëÿ õîðîøåé ñòèðêè

Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,

êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âûñîêèå

ðåçóëüòàòû ñòèðêè óæå ïðè 40°C

Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,

êîòîðàÿ çàñëóæèëà ïðèçíàíèå

ôèðìû «Âóëìàðê Êîìïàíè»

(“The Woolmark Company”)

Оглавление инструкции

ATD 104 ATD 120 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ Ñåêðåòû òêàíåé Ýòî âàæíî äëÿ õîðîøåé ñòèðêè Consigli per lavare meglio CIS Beüzemelési és használati utasítás HU Návod k instalaci a použití CS Êëàññ A ïðè 40°C Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ âåðõíåé çàãðóçêîé íàäåæíàÿ è ïðîñòàÿ â îáðàùåíèè Ïåðâàÿ

2 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü ïî ðóêîâîäñòâó Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 12 ðàçäåëîâ. Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå èõ. Âû îòêðîåòå ìíîãî ñåêðåòîâ ýôôåêòèâíîé è íåòðóäîåìêîé ñòèðêè, óçíàåòå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû è íàó÷èòåñü îáðàùàòüñÿ ñ íåé. Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòå íà ðàçäåë ïî áåçîïàñíîñòè. 1.

Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå Êîãäà îáîðóäîâàíèå äîñòàâëåíî Ïîñëå ïîêóïêè èëè ïåðåìåùåíèÿ íà íîâîå ìåñòî óñòàíîâêà ñòèðàëüíîé ìàøèíû îñîáåííî âàæíà äëÿ åå ïðàâèëüíîé ðàáîòû. Ñíèìèòå óïàêîâêó è ïðîâåðüòå íå ïîâðåæäåíî ëè îáîðóäîâàíèå âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè; åñëè âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñ ïðîäàâöîì

Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè 1. Ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè ïîìîùè äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ÷åðåç àâòîìàò çàùèòû ñåòè, ðàññ÷èòàííûé íà ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðàáàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé âðåìÿ

Íå ïðîñòî âàæíî, à ñâåðõâàæíî Áåçîïàñíîñòü — õîðîøàÿ ïðèâû÷êà Ïðî÷èòàéòå âíèìàòåëüíî ýòè óêàçàíèÿ è âñþ èíôîðìàöèþ äàííîãî ðóêîâîäñòâà: ýòî âàæíûé èñòî÷íèê íå òîëüêî ìíîãî÷èñëåííûõ ïîëåçíûõ ñîâåòîâ, íî è òàêæå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ î áåçîïàñíîì èñïîëüçîâàíèè è îáñëóæèâàíèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû. 1. Ýòî

×òî çàãðóæàòü â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó? ÏåðåäñòèðêîéÂûìîæåòåñäåëàòüìíîãîåäëÿòîãî,÷òîáûãàðàíòèðîâàòüååîòëè÷íûéðåçóëüòàò. Ðàññîðòèðóéòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è öâåòó. Ïðî÷èòàéòå ýòèêåòêè íà áåëüå è îäåæäå è ñëåäóéòå èõ ðåêîìåíäàöèÿì. Ïðè çàãðóçêå ìàøèíû ÷åðåäóéòå ìåëêèå è êðóïíûå ïðåäìåòû îäåæäû. Ïåðåä

Çäåñü êîìàíäóåòå Âû Âàæíî ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Äèñïëåé ñ îáîçíà÷åíèÿìè ïðîãðàìì Âàøåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû DD Ðóêîÿòêà âûáîðà ×òîáû âûáðàòü ïðîãðàììó, ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó À è ñîâìåñòèòå ìåòêó íà ðóêîÿòêå ñ ñèìâîëîì/íîìåðîì æåëàåìîé ïðîãðàììû (ñì. ñòð. 9-11).

Îñîáûå îáîçíà÷åíèÿ: (ëåâàÿ ñòîðîíà äèñïëåÿ) -Êàê òîëüêî Âû âêëþ÷èòå ìàøèíó. Âû ìîæåòå óâèäåòü îñòàâøååñÿ âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ïîñëåäíåé âûáðàííîé ïðîãðàììû. Äëèòåëüíîñòü ïðîãðàììû ñòèðêè Ïî õîäó âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ñòèðêè óêàçûâàåòñÿ îñòàâøååñÿ âðåìÿ. — Êîä íåèñïðàâíîñòè — Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ Â

Ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ è ñèìâîëèêà íà ðàçëè÷íûõ ìîäåëÿõ ñòèðàëüíûõ ìàøèí Ariston: Ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ, ïðèêðåïëÿåìûõ ê îäåæäå, ýòî ñâîåãî ðîäà èíñòðóêöèè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå è äîëüøå ñîõðàíèò âàøó îäåæäó.  ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëèêà íà

On — Âêëþ÷åíî Off- Âûêëþ÷åíî Èíòåíñèâíîñòü ñòèðêè Ïóñê Ñòîï-ñáðîñ Ñèíòåòèêà 40° Øåðñòü Çàìåäëåííûé ïóñê Ïîëîñêàíèå Ðó÷íàÿ ñòèðêà Óðîâåíü ïîëîñêàíèÿ/ Óñèëåííîå ïîëîñêàíèå Øåëê è çàíàâåñêè Ñìÿã÷èòåëü 30-òè ìèíóòíàÿ åæåäíåâíàÿ ñòèðêà ïðè 30° Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà – Ñòèðêà ïðè ìàêñ.° Ñòèðêà ïðè 90°

Êîãäà ìîþùèõ ñðåäñòâ è âîäû íåäîñòàòî÷íî. Óäàëåíèå ïÿòåí — Êðàñíîå âèíî. Îñòàâüòå áåëüå çàìî÷åííûì ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì, ïðîïîëàñêàéòå è îáðàáîòàéòå óêñóñíîé èëè ëèìîííîé êèñëîòîé, çàòåì ïðîïîëàñêàéòå. Åñëè ïÿòíà îñòàëèñü, ïðèìåíèòå îòáåëèâàòåëü. — Êðîâü. Ñâåæèå ïÿòíà ñëåäóåò ñðàçó çàìûòü õîëîäíîé

Ýòî âàæíî äëÿ õîðîøåé ñòèðêè Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñåêðåò: ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ óäîáíî ðàñïîëîæåí ïîä äâåðöåé îáîðóäîâàíèÿ. ñðåäñòâ Ïåðâûé Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà, Çàïîëíèòå ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ (ðèñ.) ìîþùèì ñðåäñòâîì è ñìÿã÷èòåëåì äëÿ òêàíåé â êîëè÷åñòâàõ, óêàçàííûõ

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé Ïðåæäå ÷åì âûçâàòü òåõíèêîâ, ïðî÷èòàéòå. Ïðè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèè íåèñïðàâíîñòåé ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë, ïðåæäå ÷åì âûçûâàòü òåõíèêîâ.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè. Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ n Âñòàâëåíà ëè

n Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé øëàíã ìàøèíû?  êàêîì ñîñòîÿíèè óäëèíèòåëü ñëèâíîãî øëàíãà è ïðàâèëüíî ëè îí ðàñïîëîæåí? Íåñòàíäàðòíûé óäëèíèòåëü ìîæåò çàäåðæèâàòü âîäó. Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå âîäû è îòæèìå n Ïðåäóñìàòðèâàåò ëè ñëèâ âûáðàííàÿ ïðîãðàììà?  íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ñëèâ âûïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ. n

Óõîä è îáñëóæèâàíèå — ýòî ïðîñòî Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà — âàø äðóã íà äîëãèå ãîäû Êîíñòðóêöèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû ðàññ÷èòàíà íà äîëãèé áåçàâàðèéíûé ñðîê ñëóæáû. Îò âàñ òðåáóåòñÿ ñîâñåì íå ìíîãîå, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå ìàøèíû. Âî-ïåðâûõ, ïîñëå êàæäîé ñòèðêè

Çàãðóçêà áåëüÿ ïîä êîíòðîëåì! Ýëåêòðîííàÿ áàëàíñèðîâêà (ABC) öèêëà îòæèìà Âíèìàíèå! Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ çàãðóçêè ýòè âðàùåíèÿ íå ìîãóò äîñòàòî÷íî ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü âåñ âíóòðè áàðàáàíà (íàïðèìåð, åñëè â áàðàáàí çàãðóæåíû êóïàëüíûå õàëàòû, îäåÿëà è ïðîñòûíè, îíè ìîãóò ñáèòüñÿ â êîì è

18 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 19

Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italie Tel +39 0732 6611 Fax +39 0732 662501 www.merloni.com 07/2002- 195 033 163 03 — Xerox Business Docutech Merloni Elettrodomestici

A szövetek titkai Fontos az eredményesebb mosáshoz. ATD 104 ATD 120 Beüzemelési és használati utasítás HU Consigli per lavare meglio «A» osztályú 40°C-on való mosás Felsõ betöltésû mosógép biztonságos és könnyen használható Az elsõ mosógép, amely már 40°C-on tökéletesen mos Cachemire Gold Az elsõ

Rövid útmutató Ismerd meg az alábbi 12 témakört, melyek a jelen kézikönyv oldalain magyarázatot kapnak. Olvasd el, sajátítsd el, szórakozz: sok apró rejtélyt fogsz felfedezni a jobb, a kevesebb fáradságot igénylõ mosáshoz, miközben a mosógéped is tovább él. Legfõképpen a biztonság szem elõtt

Beüzemelés és áthelyezés Amikor a mosógép megérkezik A beüzemelés nagyon fontos pillanat a mosógép jó mûködéséhez, az akár új, akár át lett költöztetve az egyik lakhelyrõl a másikra. A csomagolás lebontása után gyõzõdj meg a készülék épségérõl. Kétség esetén hívj fel azonnal egy szakképzett

Mindig a legfontosabb A biztonság számodra és a gyermekeid részére A mosógéped a legszigorúbb nemzetközi biztonsági szabványok szerint készült. A Te és a családod védelmére. Olvasd el figyelmesen az alábbi utasításokat és minden információt, melyeket ez a könyvecske tartalmaz: fontos, mert számos

Mi kerül a mosógépbe? A mosás elõtt sokat tehetsz a jobb mosásért. Válaszd szét a ruhákat anyag és szín alapján. Nézd meg a címkéket és kövesd az utasításokat. A kis és a nagy ruhanemûket egymást felváltva, vegyesen helyezd be. A mosás elõtt. Különítsd el a kimosandó ruhanemût az anyagtípus és a

A kapcsolótábla értelmezése Itt Te irányítasz A helyes programok kiválasztása fontos. Valamint könnyû is. D D Program szabályozógomb A programok kiválasztásához a szabályozógombon levõ jelzésnek egybe kell esnie A kívánt programnak megfelelõ jellel/számmal (lásd 6-8. oldal).

Sajátos kijelzések: — A program idõtartama — A program vége (a kijelzõ ablak bal oldalán) — Hibakód — A mosás alatt. A mosási folyamat alatt megjelenik a fennmaradó idõ. Rendellenesség esetén egy kód jelenik meg, amelyet a Mûszaki Szerviznek kell továbbítani (pl: F-01). Mihelyst bekapcsolod a

A címkék értelmezése… Vigyázz, hogy el ne téveszd a hõmérsékletet Sajátítsd el ezeket a jeleket és jobban fogsz mosni, a ruháid tovább fognak tartani és a mosógéped jó mosással viszonozni fogja a figyelmességedet. Valamennyi címke egész Európában egy üzenetet tartalmaz kicsi, de fontos jelek

. és a különféle Ariston modellek jelei: On — Bekapcsolva Off — Kikapcsolva Mosás intenzitása Indítás Lenullázás/Reset Mûszálasok 40° Gyapjú Késleltetett indítás Öblítés Kézi mosás Elõmosás – Maximum° Mosás Öblítés szintje/ Extra öblítés Selyem és vászon Napi mosás 30°-on 30 percig. Mosás 90°-on

Amikor a mosószerek és a víz nem elegendõek Hogyan kell eltüntetni néhány különleges foltot -Vörösbor. Beáztatni a mosószerrel, kiöblíteni majd ecetsavval vagy citromsavval kezelni, végül kiöblíteni. Az esetlegesen visszamaradt foltokat fehérítõszerrel kezelni. -Vér. A még friss foltokat hideg

Fontos az eredményesebb mosáshoz. A mosószertartó titka Az elsõ titok: a mosószertartó kényelmes helyen, az ajtó alatt van elhelyezve. A mosószereket és az esetleges adalékanyagokat a gyártó által elõírt adagok figyelembe vételével kell betöltened: az információkat olvasd el a csomagoláson. Az

Problémák és megoldások Mielõtt telefonálnál, olvasd el a következõt Megtörténhet, hogy a mosógép nem mûködik. Sok esetben könnyen megoldható problémákról van szó, amikor nincs szükség a szerelõ kihívására. Mielõtt telefonálnál a szervízszolgálatnak, mindig ellenõrizd az alábbi pontokat. A mosógép

A leresztõcsõ meg van hajolva? A leeresztõcsõ teljes hosszának a lehetõ legegyenesebbnek kell lennie. Ellenõrizd, hogy ne legyen összelapulva vagy meghajolva. A mosógép nem ereszti le a vizet vagy nem centrifugál. A kiválasztott program tartalmazza a vízleeresztést? Néhány mosási programnál

Könnyû kezelés és karbantartás Jól kezeld õt, így mindig a barátnõd marad A mosógéped egy megbízható élet- és munkatárs. Karbantartása fontos. A Te számodra is. A mosógépedet arra tervezték, hogy több éven keresztül, problémák nélkül mûködjön. Néhány egyszerû észrevétel segít a karbantartásához és

Ügyelünk a terhelés mennyiségére A centrifugád ABC elektronikus kiegyensúlyozása Figyelem! Ez a gép elektronikus önkiegyensúlyozó berendezéssel van felszerelve (Auto Balance Control), mely csak jól elosztott ruhatételeknél teszi lehetõvé a nagy sebességû centrifugálást. Egy kiegyensúlyozatlan tétel

Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italy Tel +39 0732 6611 Fax +39 0732 662501 www.merloni.com Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Típus ATD 104 ATD 120 Szélesség: 40 cm Magasság: 85 cm Mélysége: .60 cm Elektromos csatlakoztatás Feszültség 230 Volt 50

Tajemství látek ATD 104 ATD 120 Návod k instalaci CS a použití Rady proper lepší praní Consigli lavare meglio Tøída A pøi 40°C První praèka umožòující dokonale vyprat prádlo již pøi 40°C Kašmír Gold Praèka plnìná vrchem bezpeèná s jednoduchou obsluhou První praèka s certifikací od “The Woolmark

Struèný prùvodce Zde najdete 12 témat, které jsou dále objasnìny na stránkách tohoto návodu. Pøeètìte si je, seznamte se s nimi, pobavte se: odhalíte mnoho drobných tajemství pro lepší praní, s menší námahou a pøi zachování dlouhé životnosti vaší praèky. A to nejdùležitìjší, to vše pøi zachování

Instalace a pøemístìní Když pøichází nová praèka A už se jedná o novou praèku nebo jen o její pøestìhování do nového bytu, instalace má zásadní dùležitost pro její správnou èinnost. Po vybalení se ujistìte, je-li praèka v poøádku a nedošlo-li k jejímu poškození. V pøípadì pochybností se obrate na

Dùraz na bezpeènost Bezpeènost vaše i vašich dìtí Vaše praèka byla vyrobena v souladu s nejpøísnìjšími mezinárodními bezpeènostními pøedpisy, aby ochránila vás i vaši rodinu. Pøeètìte si peèlivì tato upozornìní a všechny další informace uvedené v tomto návodu: je to velmi dùležité, protože kromì

Co se vkládá do praèky? Ještì pøed zahájením samotného praní lze pro jeho dobrý výsledek praní udìlat hodnì. Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny a barvy. Zkontrolujte visaèky a øiïte se uvedenými symboly. Støídejte velké kusy prádla s malými. Pøed zahájením praní Rozdìlte prádlo podle druhu tkaniny

Seznámení s ovládacím panelem Zde vládnete vy Správný výbìr je dùležitý. A snadný. Displej pro zobrazování a volbu programù D Voliè programù Prací program urèíte nastavením volièe A do polohy, v níž ukazatel na volièi míøí na symbol/èíslo odpovídající zvolenému programu (viz str. 68). On-Off

— Bìhem praní. Stiskem tlaèítka menu lze zobrazit údaje o aktuálním pracím program a pøípadnì je mìnit tlaèítkem volba. — Otevøení dvíøek nepoškodila, je tøeba pøed otevøením dvíøek poèkat na vypnutí praèky a zobrazení nápisu End. Dvíøka jsou proti nechtìnému otevøení blokována, což je

Porozumìt visaèkám. Nauète se porozumìt visaèkám a dosáhnete lepších výsledkù pøi praní, prodloužíte životnost prádla a vaše praèka se vám odmìní za vìnovanou pozornost vyšší úèinností. Na odìvech v celé Evropì mùžete na visaèce nalézt tyto malé, ale dùležité symboly. Seznámení se nimi a jejich

. a seznámit se se symboly použitými i u jiných modelù praèek Ariston: On — Zapnuto Off — Vypnuto Intenzita praní Start — Reset Start — Vynulování Vlna Syntetika pøi 40° Opoždìný start Ruèní praní Máchání Intenzita máchání/ Extra máchání Pøedpírání Praní Max° Praní pøi 90° Hedvábí a záclony Denní

Když prací prostøedky a voda nestaèí. Jak odstranit speciální skvrny -Èervené víno. Zneèištìné prádlo je tøeba nechat namoèeno ve vodì s pracím práškem, vymáchat ho, navlhèit kyselinou octovou anebo kyselinou citrónovou a pak opìt vymáchat. Pøípadné zbytky skvrn odstranit pomocí bìlícího

Dùležité informace pro lepší praní Tajemství dávkovaèe pracích prostøedkù První tajemství: dávkovaè pracích prostøedkù je umístìn pod vrchním krytem. Pøí dávkování pracích a pøípadných pøídavných prostøedkù se musíš øídit pokyny výrobcù: proèti si informace uvedené na obalu. Dávkování záleží od

Závady a jejich odstraòování Døíve než se obrátíš na servisní službu, proèti si následující øádky Mùže se stát, že praèka nefunguje. V mnoha pøípadech se jedná o lehce odstranitelné problémy, jejich øešení zvládneš sám, bez odborné pomoci. Døíve než se obrátíš na servisní službu, zkontroluj

Není ohnuta výpustní hadice? Trasa pøívodní hadice pøivádìjící vodu do praèky musí být co nejrovnìjší. Zkontroluj, zda hadice není stlaèena anebo pøíliš ohnuta. Praèka nevypouští vodu anebo nedochází k zahájení odstøeïování. Není ohnuta výpustní hadice? Trasa pøívodní hadice pøivádìjící vodu do

Péèe a Bezproblémová údržba Starej se o ni a ona ti bude vìrnì sloužit Tvoje praèka je spolehlivou životní družkou. Udržovat ji ve formì je mimoøádnì dùležité. Také pro tebe. Tvoje praèka byla navržena tak, aby vydržela mnoha let. Nìkteré jednoduché pravidla ti pomùžou udržet ji ve formì a

Máme na srdci starostlivost o tvoje prádlo Elektronické vyvažování ABC tvojí odstøedivky Upozornìní Toto zaøízení je vybaveno systémem elektronického vyvažování (Auto Balance Control), které umožòuje odstøeïování vysokou rychlostí jenom pøi správnì rozložené náplni. Za tìchto podmínek se mùžou

Источник

Аристон атд 104 стиральная машина инструкция

В случае если инструкция не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, если вам нужны дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя (производители зачастую для каждого продукта делают несколько различных документов технической помощи и руководств), свежая версия прошивки, то вы можете задать вопрос администраторам или всем пользователям сайта, все постараются оперативно отреагировать на ваш запрос и как можно быыстре помочь.

Ваше устройство имеет характеристики: Установка: отдельно стоящая, Тип загрузки: вертикальная, Максимальная загрузка белья: 5 кг, Сушка: нет, Управление: электронное (интеллектуальное), Габариты (ШxГxВ): 40x60x85 см, полные характеристики смотрите в следующей вкладке.

Скачать инструкцию к Стиральные машины Hotpoint-Ariston ATD 104

Полезные файлы и ПО

Для многих товаров, для работы с Hotpoint-Ariston ATD 104 могут понадобиться различные дополнительные файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели Hotpoint-Ariston ATD 104 или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями.

Файлов не найдено
Добавить файл

Инструкции для похожих Стиральных машин

Если вы не нашли файлов и документов для этой модели то можете посмотреть интсрукции для похожих товаров и моделей, так как они зачастую отличаются небольшим изменениями и взаимодополняемы.

Отзывы о Hotpoint-Ariston ATD 104

Обязательно напишите несколько слов о преобретенном вами товаре, чтобы каждый мог ознакомиться с вашим отзывом или вопросом. Проявляйте активность что как можно бльше людей смогли узнать мнение настоящих людей которые уже пользовались Hotpoint-Ariston ATD 104.

Характеристики Hotpoint-Ariston ATD 104

Текст описываающий харакетристики устройства.

Общие характеристики
Установка отдельно стоящая
Тип загрузки вертикальная
Максимальная загрузка белья 5 кг
Сушка нет
Управление электронное (интеллектуальное)
Габариты (ШxГxВ) 40x60x85 см
Вес 65 кг
Цвет белый
Классы эффективности и энергопотребления
Класс потребления электроэнергии A
Класс эффективности стирки A
Класс эффективности отжима C
Потребляемая энергия 0.95 кВт*ч/кг
Расход воды за стирку 52 л
Отжим
Скорость вращения при отжиме до 1000 об/мин
Безопасность
Защита от протечек воды частичная (корпус)
Защита от детей нет
Контроль дисбаланса есть
Контроль за уровнем пены есть
Программы
Количество программ 16
Программа стирки шерсти есть
Специальные программы стирка деликатных тканей, предотвращение сминания
Другие функции и особенности
Таймер отсрочки начала стирки есть (до 24 ч)
Материал бака пластик
Дополнительные возможности наличие колес/роликов на корпусе
Дополнительная информация Цикл «Золотой Кашемир»

Поломки у Стиральных машин

Здесь представлен список самых частых и распространенных поломок и неисправностей у Стиральных машин. Если у вас такая поломка то вам повезло, это типовая неисправность для Hotpoint-Ariston ATD 104 и вы можете задать вопрос о том как ее устранить и вам быстро ответят или же прочитайте в вопросах и ответах ниже.

Название поломки Описание поломки Действие
Течет вопрос
Не открывается люк вопрос
Не греет воду вопрос
Не сливает воду вопрос
Не отжимает вопрос
Сильно шумит вопрос
Не включается вопрос
Не заливает воду вопрос
Не вращается барабан вопрос
Посторонний предмет вопрос
не работает отжим вопрос
не работает отжим вопрос
При включение При включение на маниторе показывает d 1 7 вопрос
сгорел модуль машинка не работает вопрос
Не сливается вода вопрос
активатор не снимается вопрос
где находится клапан очистки вопрос
выдает комбинацию на дисплее е21 перестает работать . приходится выключать и включать по новой вопрос
СКРИП в начале вращения барабана скрип вопрос
порошок остался вконтейнере вопрос
самослив воды вопрос
тече вопрос
после 10 минут от начала работы появляется запах резины вопрос
Не работает таймер стирка идет а время на месте стоит вопрос
vestel esacus 1050RL протекает вода на пол вопрос
Протекает вода на пол Протекает вода на пол вопрос
Код ошибки Е03 вопрос
Ошибка на табло F1 вопрос
стала бить током вопрос
Ошибка F05 вопрос
не отключается набор воды вопрос
после 25 минут стирки выбивает ошибку er16 вопрос
Ошибка E01 вопрос
Ошибка F2 вопрос
не засасывается из дозатора смягчитель ткани вопрос
После 10минут останавливается на пауза вопрос
По очередно загараються все лампочки, и выбивает 6 на табло. Возможно ребёнок зажал комбинации кнопок. Сейчас машинка не включается и не реагирует на программы. По очередно загоняются лампочки, и конечном результате появляется цифра 6. вопрос
Ошибка F04 Не сливается вода вопрос
Whirlpool AWT 2274 НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ вопрос
Не закачевает воду вопрос
40с вопрос
Сразу включается на 2 часа 47 минут любая стирка так работает без остановки BE KO WDM76100 вопрос
Невращаеться активатор при работе двигателя Во время роботы двигателя приподымаеться шток привода активатора и активатор останавливаеться вопрос
Выдает комбинацию на дисплее EHO вопрос
Не идёт горячий воздух при сушке При сушке идёт холодный воздух. Горячий воздух не идёт. вопрос
зависает на одной и той же операции вопрос
Неисправность реверса После включения машинки для стирки, барабан крутится 3 секунды в одну сторону, 3 в другую вопрос
d02 останавливается стирка вопрос
Код ошибки h2o h2u вопрос
Ошибка d23 Выдает ошибку d23 вопрос
F08 Горит красный ключ не работает вопрос
Ошибка d10 Выдает ошибку d10 вопрос
WMA-4505S3 Нет подсветки же индикатора вопрос
SUD Барабан перестает крутится, через час приблизительно снова работает, может за одну стирку может 2-3 раза остановиться. вопрос
VIKO WMV-4065E при нажатии на кнопку пуск ( кнопка не включаестя ) , а одновременно мигает дополнительное полоскание и глажка вопрос
Dewoo803 при включении загорается LE вопрос
Не работает центрифуга Не включается вопрос
Не закривается кришка вопрос
Номер ремня Номер ремня вопрос
На табло висвечивается u 14 вопрос
На табло висвечивается u 14 вопрос
На табло выдает ошибку d07 Машинка не сливает воду вопрос
вопрос
Whirlpool 7727 не сбрасывается ошибка F15 после ремонта вопрос
E 17 вопрос
Электронное табло по установке режимов горит очень тускло. Светящиеся цифры можно увидеть только в полной темноте. Светящиеся цифры можно увидеть только в полной темноте. Очень тускло. вопрос
Не отжимает и не стирает вопрос
F06 вопрос
После запуска выдаёт ошибку END вопрос
не греет воду горят два индекатора пуск и стирка закончина вопрос
d07 не работает машинка вопрос
bosch wof 1800 механический програматор движется не останавливаясь на программе. вопрос
оптима WMA-50PH при полном баке с бельем остановилась стирка . Звук мотора с неестественным скрежетом , но ничего не стирает. вопрос
F7 вопрос
slim не работает программа быстрой стирки вопрос
E4 Не отнимает,не работает отжим вопрос
Ошибка Е2 Не отжимает, не полоскает вопрос
Запах сгоревшей проводки При работе в течение 5 мин появляется характерный запах проводки. Сильно греется панель у двигателя вопрос
Центрифуга сильно стучит Когда начинается отжим центрифуга бьёт как будто смещён центр вопрос
На машинці вибиває червоним кольором кнопка serwis вопрос
Лампочки не загораются вопрос
Не открывается дверь после стирки Неважно какой режим стирки или слив или отжим после завершения работы дверь машики не открывается вопрос
Запала кнопка вопрос

Добавить поломку

Поломки у Hotpoint-Ariston ATD 104

Если ни одна поломка из списка выше не подходит под описание для вашего случая то вы можете добавить свою поломку и мастера из сервисных центров или просто посетители сайта смогут вас проконсультруют. Это Бесплатно!

Источник

Стиральная машина Hotpoint-Ariston ATD 104 – инструкция по применению

Стиральная машина

Характеристики модели
Установка отдельно стоящая
Тип загрузки вертикальная
Габариты (ШxГxВ)
Максимальная загрузка белья 5 кг
Управление электронное (интеллектуальное)
Тип сушки
Дисплей
Цвет белый
Вес 65 кг
Пузырьковая стирка
Прямой привод
Класс энергопотребления A
Защита от протечек воды частичная (корпус)
Материал бака пластик

Вы можете бесплатно скачать руководство по эксплуатации стиральной машины Hotpoint-Ariston ATD 104 на русском языке по ссылке ниже или просмотреть инструкцию в браузере.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по использованию или ремонту стиральной машины Hotpoint-Ariston ATD 104, вы можете их задать в комментариях внизу страницы и по ссылке — Спросить или в разделе Вопрос-Ответ.

Ремонт стиральных машинок Hotpoint-Ariston ATD 104

Сервисный центр «РемБытТех» предлагает услуги по ремонту стиральных машин Hotpoint-Ariston ATD 104 на дому в Москве и Московской области. Наш мастер прибудет к вам в течение суток после вызова и отремонтирует стиральную машинку прямо на дому с гарантией до 2 лет. Мы работаем без выходных и праздничных дней с 8 до 22 часов. Поэтому ремонт возможен даже в поздний час буднего дня или в выходные.

Стоимость

Расположенная ниже информация поможет вам предварительно рассчитать приблизительную стоимость ремонта. Точная сумма станет известна после выполнения диагностики неисправного агрегата мастером.

* Если после диагностики вы отказываетесь от ремонт или он невозможен, необходимо оплатить 400 руб. за выезд мастера

** Цены указаны ТОЛЬКО ЗА РАБОТЫ, стоимость запасных частей и расходных материалов в сумму не входит

Как вызвать мастера на дом

Сформировать заявку на вызов мастера можно 2-мя способами: либо, позвонив, в мастерскую «РемБытТех» по телефонам

+7 (495) 215 – 14 – 41

+7 (903) 722 – 17 – 03

Либо отправив электронную заявку на ремонт. В обоих случая в обращении необходимо указать:

  • Марку и модель неисправной стиральной машины.
  • Признаки поломки. Например, стиральная машина искрит или чрезмерно вибрирует при отжиме.
  • Удобные день и время приезда мастера.
  • Имя, адрес, телефон.

В выбранный вами день ремонта мастер свяжется с вами для уточнения точного времени приезда.

При поломке стиральной машины Hotpoint-Ariston ATD 104 обратитесь в «РемБытТех»! Наш мастер приедет к вам уже в течение суток после обращения и прямо у вас дома отремонтирует стиральную машинку качественно и с гарантией до 2 лет.

Источник

Руководство — Hotpoint-Ariston AVTF 104 (EU) Стиральная машина

Требуется руководство для вашей Hotpoint-Ariston AVTF 104 (EU) Стиральная машина? Ниже вы можете просмотреть и загрузить бесплатно руководство в формате PDF. Кроме того, приведены часто задаваемые вопросы, рейтинг изделия и отзывы пользователей, что позволит оптимально использовать ваше изделие. Если это не то руководство, которое вы искали, – свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Рейтинг

Часто задаваемые вопросы

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Моя стиральная машина не запускает слив. Что делать? Проверенный Основной причиной того, что стиральная машина не запускает слив, может быть засор в шланге подачи или слива воды. Если у вас есть доступ к этим шлангам, постарайтесь удалить засорение. Если проблема не решается, или у вас нету доступа к шлангам, обратитесь к специалисту по ремонту машин или к производителю.

Это было полезно ( 15079 ) поделиться

Стиральная машина не реагирует, когда я нажимаю кнопку включения. Что мне делать? Проверенный Это обычно означает, что дверца стиральной машины недостаточно плотно закрыта. Откройте и закройте дверцу и попробуйте снова.

Это было полезно ( 12215 ) поделиться

В стиральную машину не поступает вода, что мне делать? Проверенный Проверьте, открыт ли входной патрубок для воды и нет ли перегибов в шланге подачи воды. Если это не решит проблему, обратитесь к производителю.

Это было полезно ( 5111 ) поделиться

Моя стиральная машина громко шумит и/или вибрирует. Что делать? Проверенный Возможно, вы не выровняли стиральную машину. Это можно сделать, отрегулировав ножки машины. Также причина проблемы может крыться в избыточной загрузке машины. Если причина шума и вибрации не в этом, обратитесь к производителю.

Это было полезно ( 3732 ) поделиться

Дверца стиральной машины не открывается, что мне делать? Проверенный Причин может быть несколько. Наиболее частая причина — засорение фильтра. Отключите прибор от сети и проверьте фильтр. При необходимости удалите все засорения. Расположение фильтра зависит от модели. Также возможно наличие специального рычага для открытия двери. Если эти варианты не помогают, последний вариант — отключить прибор от сети на 30-60 минут и после этого попытаться открыть дверцу. Если это не сработает, обратитесь к производителю или механику.

Это было полезно ( 2512 ) поделиться

Могу ли я подключить стиральную машину к розетке с теплой водой? Проверенный Хотя стиральные машины, вероятно, могут подавать воду до 65 ° C, большинство производителей не рекомендуют это делать. Существуют циклы стирки, в которых используется только холодная вода. В таких случаях теплая вода может повредить результат вашей стирки. Также многие стиральные машины рассчитаны на подключение к розетке холодной воды.

Это было полезно ( 2112 ) поделиться

В какое отделение должно быть моющее средство? Проверенный У большинства стиральных машин есть 3 отделения для моющего средства. Эти отделения часто имеют маркировку I, II и *, чтобы показать, куда идет моющее средство. Ячейка I используется для предварительной стирки, II — для основной стирки, а * — для кондиционера. Чаще всего используется второй отсек.

Это было полезно ( 1429 ) поделиться

Моя стиральная машина пахнет, что мне делать? Проверенный Есть стиральные машины с функцией самоочистки. Если эти функции недоступны, можно добавить 100 мл белого уксуса или 100 г кристаллов соды и запустить стиральную машину по программе 90 ℃.

Это было полезно ( 1084 ) поделиться

На что следует обратить внимание при транспортировке стиральной машины? Проверенный При транспортировке стиральной машины следует зафиксировать положение барабана. Можно использовать транспортировочный болт, который поставляется в комплекте со стиральной машиной. Он не даст барабану вращаться внтури машины. Также необходимо слить всю воду.

Это было полезно ( 561 ) поделиться

Можно ли ставить сушильную и стиральную машину одну на другую? Проверенный В целом сушильную и стиральную машину возможно поставить прямо одну на другую. Это относится только к моделям с фронтальной загрузкой. Тем не менее для этого рекомендуется использовать крепежные элементы. Это позволит избежать вибрации и падения верхней машины и повреждения нижней машины.

Это было полезно ( 534 ) поделиться

Можно ли подключить стиральную машину к удлинителю? Проверенный Технику, требующую большого количества энергии, например стиральную машину, нельзя подключать ко всем удлинителям. Посмотрите, какова потребляемая мощность стиральной машины, которая указывается в ваттах, и проверьте, может ли удлинитель с этим справиться. Существуют удлинители с более толстыми кабелями, предназначенные для работы с более крупными приборами.

Это было полезно ( 346 ) поделиться

В чем разница в использовании стиральной машины с сушилкой и отдельной стиральной машины и сушилки? Проверенный Самым большим преимуществом стирально-сушильной машины является то, что она занимает меньше места. Однако отдельная сушилка сможет сушить больше, чем стирально-сушильная машина. Стирально-сушильная машина также потребляет относительно больше энергии и требует больше времени.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector